Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 1 hour 27 min ago

DSA-4396 ansible

19 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4395 chromium

18 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4394 rdesktop

18 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4393 systemd

18 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4392 thunderbird

16 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4391 firefox-esr

14 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4390 flatpak

12 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4389 libu2f-host

11 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4388 mosquitto

10 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4387 openssh

9 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4386 curl

6 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4385 dovecot

5 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4384 libgd2

4 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4383 libvncserver

3 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4382 rssh

2 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4381 libreoffice

2 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4380 golang-1.8

1 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4379 golang-1.7

1 February, 2019 - 00:00
security update

DSA-4378 php-pear

30 January, 2019 - 00:00
security update

DSA-4377 rssh

30 January, 2019 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้