Debian Security Advisories

Subscribe to Debian Security Advisories feed
Debian Security Advisories
Updated: 19 min 35 sec ago

DSA-4426 tryton-server

7 April, 2019 - 00:00
security update

DSA-4425 wget

5 April, 2019 - 00:00
security update

DSA-4424 pdns

4 April, 2019 - 00:00
security update

Pages

Creative Commons License ลิขสิทธิ์ของบทความเป็นของเจ้าของบทความแต่ละชิ้น
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ที่ยังไม่ได้ปรับแก้